foto1
Világvége Magazin (VVM)
foto1
Nemzetközi hírek
foto1
Magyarországgal kapcsolatos témák
foto1
Társadalmi problémák és megoldások
foto1
Pártatlan, független szerkesztőség
Napjainkban lejátszódó események. A végső időkkel foglalkozó cikkek, videók, találgatások, feltételezések, tények és jelenségek. Valós hírek a nagyvilágból. A te magazinod és hírportálod! A látogatók által beküldött anyagokat is leközöljük, ha azt fontosnak, valósnak vagy érdekesnek ítéljük meg. Eva777.com

Szextörvény Svédországban

Július elsején (2018) törvény született Svédországban a szexelésről. 
A lényeg az, hogy mindkét fél részéről bele kell egyezni a dologba akár szóban, akár testbeszéd által (hogy ez utóbbi mi lehet, nincsen kifejtve). Nos... hm... nézzük csak: tehát ezentúl nem lehet csak úgy szexelni, hogy a másikat meg sem kérdezzük a dologról, ugye? Vége annak az időszaknak, amikor csak úgy kutyafuttában, strandon, buszmegállókban vagy munkahelyen spontánul, kéretlenül, szinte észrevétlenül állt elő a kapcsolat, minden előzmény és megbeszélés nélkül. Persze a beleegyezés rögzítésével is gondok lesznek, mert ilyesmit is ki lehet kényszeríteni, hamisítani vagy hazudni róla. És akkor a bírósági tárgyalás már egy kész kabaré lesz, kivéve azokat, akik valóban végigmentek egy erőszakon. De mi nem szeretnénk ennyire belemenni a témába, csak arra a tényre szeretnénk rávilágítani, hogy hol tart ez a rohanó világ (az, hogy merre és hova rohan, egy más téma lehetne). Az ÉVA777 magával a jelenségekkel foglakozik elsősorban, a történések politikai, jogi vagy társadalmi vonatkozásait csak belépőszinten érintjük, ha egyáltalán érintjük. 
Az Ige az, ami soha nem változik, és ennek tükrében tudjuk az egyre szaporodó világi jelenségek eltorzult változatait egy "Valós világ" szerű show-ba behelyezni, hogy mindenki számára könnyen érthető legyen. 

The new law, due to come into effect on 1 July, says a person must give clear consent, verbal or physical (BBC).

Idetartozó igerész:
Avagy nem tudjátok-é, hogy aki a paráznával (vagy bárkivel) egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté (ez utolsó mondat a házasságról beszél). 1Kor 6:16

Ezért fontos az, hogy az ember megtérjen Istenhez, Krisztus megváltása által, hogy az Úré legyél, mert:
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Máté 6:24 

 

Itt a ti Európátok (videó)

GateStone Institute vizsgálata szerint kettő vagy három generációval ezelőtt több tízmillió ember járt templomba és dicsőítette Jézus Krisztust. Mára már semmi nem maradt ebből. Egész Európa elfordult a keresztény vallástól” – nyilatkozta a Gatestone egyik munkatársa.

Kiemelte, hogy a társadalmi válságot a "dekrisztianizációval" párhuzamosan az abortuszlobbi hihetetlenül erős jelenléte is magyarázza. Nyersen megfogalmazva, az európaiak nem vállalnak gyereket. És ennek semmi köze más vallláshoz, ezt saját maguk alakították így.” 

Már "csak" Krisztusban van békesség, mert:    
Békességet hagyok nektek (mondta Jézus). Az én békességemet adom nektek, nem úgy amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen!  Jn 14,27

 

Isten az embert a maga képmására teremtette. (1 Móz. 26)
És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, íméNoé, igen jó.

A fotó 3D programmal generált embereket mutat.


A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;
De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg; 1 Mózes 2:1-4


És monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint mi közűlünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen:
Kiküldé őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, a melyből vétetett vala.
És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a Kerúbokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját. 1 Mózes 2:22-24

Ádám és Éva ki lettek küldve a halálba, mert csak Isten jelenléte adhat életet. Fizikailag éltek, de belül, a szellemükben, el kezdtek haldokolni. Elszaporodott az istentelenség a földön és az átok, ami az emberen volt, meghatványozódott.


(fotómontázs, nem eredeti fotó)
Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.
És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.
Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében.
És monda az Úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem... 1Mózes 6:4-7

Özönvíz jött a világra és elpusztított minden élőt, kivéve azokat, akik Noé bárkáján voltak.
És most átugrunk párezer esztendőt.
Az emberiség szellemi állapota nem változott, halottabbak voltak mint valaha.
Megérkezett a megjövendölt Messiás, aki kivezeti az emberiséget a halálból.
A földet hitetlen, eltorzult, beteg és bűnben fetrengő emberek lakták.
A sátán hazugsága:
..... olyanok lésztek mint az Isten... 1Móz 3:5
nem vált be, és mindenki elvesztette az emberi méltóságát is.

És ímé eljövén egy bélpoklos (leprás), leborula előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.
Máté Evangyélioma 8:2És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága.  Máté Evangyélioma 8:3

Mert Jézus azért jelent meg hogy lerontsa az ördög munkáit. 1János 3:8
Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. 1Kor 15:22
Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám (Jézus) megelevenítő szellemmé. 1Kor 15,45
Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Jn 8,51
És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.
A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik.
Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.
Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.
Márk 16

Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,
Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;
A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is:
De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett,
Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)
És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:
Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Ef. 2. rész


Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.
És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, a mely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.
És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök.
És az Isten eltöröl minden könnAlfayet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.
És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.
A ki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Jel. 21A cikk eleje kicsit tört magyarsággal van lefordítva, de ez később megjavul - beküldött anyag).
A világban minden virágzóban van, ami szellemi. Először természetes szinten, aztán szellemi szinten. A világ éhezik arra, hogy megismerje a szellemi világot, a szellemi dolgokat. Ha valaki fel tud mutatni valamit, ami szellemi, a mai világban nagy sikert fog aratni.
Ezért is sikeres a New Age mostanában (boszorkányok, varázslók, az ördög mindenféle szolgálóistb.) Ők tudják, hogy milyen erős a szellemi világ.
Ők megértették, hogy a testi és a lelki erő nem tud változást hozni. Tudják, hogy a világot csak a szellemi erő változtathatja meg, csak ezzel lehet hatni a világra. Mi keresztények le vagyunk maradva.

Az egyház annyira értelmiségi és vallásos lett, hogy lemaradt.

A világ közben az ellenséghez szalad, hogy az éhségét kielégítse.
A gonosz szolgáinak pedig az erő torz formája van a kezükben.
Nem róhatjuk fel nekeik, hogy igen eltorzult erőik van, ha nekünk semmi nincsen.
Alacsonyabb szinten vagyunk, mint ők.

A sötétség világában az emberek tudják, hogy ők szellemiek, tudják, hogy hogyan kell összekapcsolni a szellemüket a démoni erőkkel.

Tudják, hogyha a szellemük által működésbe hozzák a szellemi világot, akkor hatalmuk lesz a szellemi világ fölött.

Jézus azért jött el, hogy felépítsen egy olyan Egyházat, ami az Ő teste.
Ez a világban a legerősebb szellemi valóság.
Mégsem működik így az Egyház.

Ha nem tudom, hogy ki vagyok, akkor nincsen önazonosság tudatom, identitásom.
Ha nincsen identitásom, akkor különböző hangokat fogok keresni, amik elmondják, hogy ki vagyok. Isten úgy teremtette az embert, hogy az identitása Istenben legyen. Isten alkotott minket, hogy benne legyen a lényünk. Amikor az ember elbukott, elvesztette az identitását. Űr lett benne.

Kérdezik egymástól, hogy kérlek mond meg, hogy elfogadható vagyok, ki vagyok én, megfelelek e neked? Másokban akarjuk megtalálni az identitásunkat.
A teremtmények nem tudnak identitást adni.
A teremtményhez igazítjuk magunkat.
Ez hamis identitás.
Ezért van olyan sok félelem az emberektől.
Azt gondoljuk, hogy van szellemünk, de nem tudjuk, hogy hogyan működjünk, mint szellem.

Az Egyházban az egyik legerősebb probléma, az emberektől való félelem.

Az Egyház elvesztette az Isten félelmet.
Megkötöznek minket mindenféle félelmek.
Ha nem tudják megkapni az identitást a teremtménytől, akkor elutasítva érzik magukat, ilyenkor a dolgoktól várják el (pl. pénz).

Egy idő után pedig a Sátántól kérdezik meg.

Ezért van az Egyházban olyan sok legyőzött ember.
A gonosz az Egyházat hamis identitással bombázza.
A gonosz azt mondja, hogy méltatlanok vagyunk és felvesszük a méltatlanság ruháját.( buta vagy nem fog sikerülni…).
A gonosz mindig megmondja, hogy kik vagyunk!!!

A legnehezebb az, ha megkapjuk a Szent Szellemet és szembe kell néznünk azzal, akitől az identitásomat megszereztem.

Meg kell tagadnom ezt az identitásomat.
Megoldás; olvasni és megvallani azt, hogy mi Isten fiai vagyunk.
És el is kell hinnünk.
Ha az identitásom forrása nem kötődik a szellememhez, akkor nem tudom elhinni azt, amit a Biblia mond. Csak Isten adhat „Apa” identitást.
Csak az édesapa adhat identitást.
Az anya felnevel.
Ha egy gyermek összetört családban nő fel apa nélkül, mindegy, hogy mit mond az édesanya, hogy milyen a gyermek, a gyermek mindig mástól fogja az identitását megkapni.

Úgy működik az Egyház, mint az anya!

Mindegy, hogy mit mond az anya, a gyermek azt fogja meghallani, amit a gonosz mond ( pl. nem lehetsz evangélista).
Az Egyház nem tud identitást adni, csak az Atya!
Olyan leszek, mint az apukám.
A gonosz stratégiája, hogy el akar halkítani egy hangot, nem az Egyház hangját, hanem Istenét!
Ha Isten beszél, akkor egy megváltoztathatatlan identitásom lesz és megingathatatlan leszek.

Egyház:

Sokkal több felkínálni valónk van az embereknek.
A világ elveszettséget ad.
Meg kell értenünk a szellemünket és hogy a szellemünk a házasságban milyen örömöt tud átélni.
A Mennyet fedezhetjük fel.
Fel kell fedeznünk, hogy kik vagyunk valójában és aztán fel fogjuk fedezni a képességeinket.
Az eltorzult elménkkel nem tudjuk átélni azt a csodát, hogy kik is vagyunk valójában.

A lélek szomjazik a szellem vizére, de nem tudja, hogy hogyan érje el ezeket, ezért különböző dolgokkal házasodik össze( pénz, emberek szeretete, szakma, hivatás, rang…stb.)


A lélek összeházasodik a vallással, teológiával, felekezettel, gyülekezeti beosztással, hagyományokkal, kultúrával..stb.

El kell válnunk mindazoktól a dolgoktól, amikkel összeházasodtunk.
Isten olyan imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják Őt.
Isten olyan embereket keres, akik nem házasodtak össze mindenfélével, hanem akik Istennel házasodtak össze.
A vödörnek el kell törnie a forrásnál.
Ezt látta Jeremiás próféta is.
A fazekas elrontotta az edényt és egy ujjat hozott létre.

Az ember szellemét még körülvették mindenféle keringő dolgok.
Kerekek voltak a kerekekben.
Ahová a 4 lelkes állat mozgott, oda mozogtak a kerekek is.
A kerekekben volt a szellemük.
Jézus ereje tart fel mindent, ami a természetes világban van.
Minden ilyen kerekekben lévő kerekekben van( olyan, mint egy atommag, amely minden energiát tartalmaz)
A szellemi világ tehát nem helyhez kötött.
Hathatunk a kimondott szóval az egész teremtett világ kerekéhez.
A földgolyót is kerekek veszik körül.
Ne használjuk rosszul a nyelvünket. A szellem szól a nyelvünkön keresztül.
Hathatunk az egész teremtett világ kerekére.
Minden szellemet ilyen kerékben lévő kerék tartalmaz.
Ezek kinyújthatóak. Kinyújthatjuk a szellemünket.
Lehetünk nagyok, de kicsik is.
Lehetünk akkorák, mint egy hegy, de akkorák is, mint egy vírus (például légió) .
Ha imádkozunk, a kerekek kinyúlhatnak.
Az egész várost is betakarhatjuk, felszabadíthatjuk a feltámadás erejét a város fölött.
Engedhetjük, hogy a kerekek kinyúljanak.

Mi Istentől vagyunk. Őbenne van az öntudatunk, tehát nem kell hallgatnunk a gonoszra.

Nincs olyan csata, amit ne vívhatnánk meg.

A szeretet kiűzi a félelmet

Nyissuk ki a Bibliát a Zsidókhoz írt levél 2.-ik részénél, a 15-ös versnél. „Igen, Jézus emberré lett, és meghalt, hogy az embereket megszabadítsa a halálfélelemtől. Mert az embereket a haláltól való félelem egész életükben rabszolgaságban tartotta.”

Az ördög királysága a félelemről szól.


A kötelék királysága ez.


A sátán a félelem által irányítja a világot.
A félelem az egyik legnagyobb ellenségünk, ami akadályoz minket, hogy belépjünk Isten királyságába.
Nagyon mély sötétség korában élünk.
A Biblia azt mondja, hogy ez a korszak a legsötétebb a történelem minden korszaka közül.
Minél sötétebb egy hely, annál több ott a félelem.
Tehát az Úr az egyik legnagyobb kihívás elé állít minket, hogy a legsötétebb korban győzzük le a világot, amikor Isten rólunk gondoskodott a világ alapjainak felvettetése előtt.
Hányan tudjátok, hogy Isten már ismert titeket, mielőtt a világ alapjait felvetette volna?
Az Úr úgy választott ki minket arra, hogy pontosan ebben az órában szülessünk meg azokban az országokban, ahonnan jöttünk.
Ez egy bölcsességgel és értelemmel teli Isteni döntés volt, hogy mikor szülessünk meg.
Isten nem véletlenül választott ki titeket és csak így leejtett a földre, aztán megszülettetek és ennyi.
Isten az Ő végtelen bölcsességében a legerősebb szellemeket választotta ki, akik az Ő királyságában voltak, arra, hogy pont ebben a korban küldje le őket a világba.
Ámen?
Hogyha jó stratégus valaki, akkor nem a leggyengébb katonáidat küldöd arra a helyre, hogy meghódítsák, amit a legnehezebb meghódítani, hanem a legjobb harcosokat választod ki és a legerősebb fegyvereket.
Ilyen katonákat és fegyvereket küldesz arra a helyre, amit a legjobban elfoglalt már az ellenség.
Ti miért születtetek meg Ausztriában ebben az órában, vagy Magyarországon, vagy bárhól, ahonnan jöttetek, mert Isten ismeri a ti szellemetek természetét.
Az ördög megpróbálja elhitetni az Egyházzal, hogy nincs ereje és az egész világon látjuk, hogy a félelemnek a hulláma árasztotta el az Egyházat. Könyveket írtak erről.
Ezek a könyvek azt mondják Isten népének, hogy nincsen hatalmunk arra, hogy a második mennyben harcoljunk. Könyveket írtak arról, hogy nem mehetünk ellene az ördögnek.
Nagy félelmet gerjesztettek ezek a könyvek és ezért sok és ezért sok ezer katona egyszerűen letette, eldobta a fegyvert.
Pedig ez az ördög hazugsága, mert az Úr ezekben a napokban támasztja fel az Ő legerősebb hadseregét.
Mi vagyunk ez a hadsereg, aki Jézus oldalán fog harcolni.
A világ legizgalmasabb csatáinak napjait éljük és az ördög egyszerűen ezt a félelmet zúdítja az egész Egyházra. Szeretném, ha most az 1 János 4-hez lapoznátok most velem.

18-ik vers: „ A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, az nem lett teljessé a szeretetben”.

Itt látjuk azt a két hatalmas erőt, ami egymással szemben áll.
Az egyik a félelem, az ördög fegyvere, a másik pedig a szeretet, Isten fegyvere. Ámen?
Nem lehetünk a szeretet katonái, ha félünk, mert aki fél, az nem lett teljessé a szeretetben.
Tehát a Sátán ezt a stratégiát küldi az Egyház ellen, amely a Sátán természetének a lényege.
Lapozzatok az Ezékiel 28-hoz. a 14-ik vershez. „Fölkent kerubot adtam melléd, hogy oltalmazzon, Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek között járkáltál. Feddhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem található benned”.

A 16-ik vers mondja: „A nagyarányú kereskedés közben megteltél erőszakkal, és vétkes lettél. Azért száműztelek az Isten hegyéről, a tüzes kövek közül”.

A Sátán egyik neve, hogy oltalmazó kerub.
Az oltalmazás az egyik fő tevékenysége, a védekezés.
Olyan bölcsességet ad nekünk, ami védelmez mindent, ami mi vagyunk, vagy amink van.
Hogy a saját erőnkkel védelmezzük azokat a dolgokat, amink vannak.
Ez a Sátán természetének a része.
Jézus azt mondta, hogy akik meg akarják óvni az életüket, azok elveszítik.
Azok nyerik meg az életüket, akik elveszítik.
A védekezés az önzéshez kötődik.

Mindannyian így nőttünk fel a világban.
Az egész világon az önzés és a védekezés üzenetét lehet hallani.
A védekezés és az önzés a szeretet természetével pontosan szemben áll.
Az egyik dolog, ami összetöri a szívemet azaz, hogy a mai Egyházban alig lehet üzenetet hallani arról, hogy hogyan kell szeretni. Pál azt mondta, hogy az Egyház alapjának a szeretetnek kell lennie.
A szeretetben kell meggyökereznünk, hogy megértsük az Atya szeretetének a szélességét, hosszúságát, magasságát és mélységét.
Elolvastam, megnéztem mindenféle tanítványképző jegyzetet, ami a kezembe került, de egy sem tanítja az Egyházat arra, hogy hogyan kell szeretni.
Pedig ez az alap.
Ez az alap.
Tanítjuk az embereket a keresztségről, a Szent Szellem ajándékairól, arról, hogy hogyan kell evangelizálni. Mindenféle módszereket tanítunk.
A legalapvetőbb dolog, amit Jézus lehozott a földre az nem szerepel a tanítványképző jegyzetekben.
Mivel nincs meg bennünk ez az alap és azt gondoljuk, hogy a szeretet az, amikor kedvesek vagyunk egymáshoz. Ezért úgy tűnik, hogy feltételezzük, hogy mindenki tudja, hogyan kell szeretni.
De a világ szeretetének semmi köze ahhoz, ahogyan Isten szeret. Ámen?
A szeretet nem az, hogy kedvesek vagyunk.
A szeretet az, ami elvitte Krisztust a végső áldozatig, amit érted bemutatott és értünk.
A szeretet a maradéktalan elpusztítása mindannak, ami vagyunk, annak érdekében, hogy valaki mást szeressünk. Krisztus is ezt tette a Golgota keresztjén.
A szeretet végső kifejezése a Golgota keresztje.
A keresztben mondja el Isten a világnak, hogy ennyire szeretlek titeket.
Ilyen messzire vagyok hajlandó elmenni azért, hogy megmentselek titeket és örök életet adjak nektek.
De ma nem így értjük a szeretetet, hogy ez az önmagunk teljes megtagadásának a módja, annak érdekében, hogy szeresselek téged.

Mindent a visszájára fordítottunk és mindenféle üzemeteket hallunk arról, hogy hogyan lehetünk sikeresek.
Hogyan győzhetünk? Hogy lehet nagy a gyülekezetünk?
Hogyan lehetünk népszerűek?
Nagyon alattomos módon a gyülekezet önmagára koncentrál.
Mindennek én vagyok a központja.
Még az imádásnak is.
Erről már beszéltünk.
Egy nagyon alattomos módon minden én rám irányul.
Megtanítottuk a gyülekezeti embereket, hogy hogyan gondoskodjanak magukról.
Világszerte az Egyházban a legnagyobb bűn, hogy hiányzik a szeretet.
Akár hány országban járunk, mindenütt azt halljuk, hogy a pásztorok és a vezetők a saját kis királyságukkal foglalkoznak.
Senki ne merje megérinteni az ő kis királyságukat, mert akkor szörnyetegekké vállnak és keresztre feszítik azt, aki beavatkozik.
Bezárják a város kapuit, hogy ne mehess oda többet.
De mindez ellentétben van Krisztus természetével.
Ez önző embereket hoz létre ez a viselkedés.
A szeretet mindent valaki másnak akar.
A szeretettel hatalmas szenvedés és fájdalom jár együtt.
Nem akarunk hallani a fájdalomról.
Nem akarunk hallani a szenvedésről.
A bővölködésről akarunk hallani és a sikerről.
Arról, hogy hogyan lehetünk boldogok ebben a világban .
Egy nagyon rejtett módon a kereszténységet olyan dologgá változtatjuk, ami annyira kötődik az ördöghöz, hogy az ördög el tudja pusztítani, tönkre tudja tenni az Egyházat és mindenféle károkat tud neki okozni ezért.
Mert nem tudjuk, hogyan kell harcolnunk a Sátán ellen.
Mert nem harcolhatunk a Sátán ellen úgy, hogy közben megkötöz minket az ő stratégiája, az ő kötelékei és az ő jelleme.
Az emberek rettenetesen félnek attól, hogy elvesztenek valamit.
Ha elveszítem az állásomat, hogyha elveszítem a pénzemet.
Ha elveszítem a szeretteimet, ha leveszítem a gyülekezetemet.
Ha elveszítem a szolgálatomat, ha elveszítek valamit.
Hallgassátok meg a keresztényeket az egész világon és akkor megtudjátok, hogy milyen félelem tölti be az egész Egyházat.
Már csak a gondolat hatására, hogy elveszthetek valamit.
Nem tudunk szeretni úgy, hogyha közben óvjuk magunkat.
Az önvédelmi falak által veszi el az oltalmazó kerub az életünket úgy, hogy ő uralhassa az életünket.

Tehát ma az ördög fő stratégiája az, hogy a félelemnek ezeket a hullámait küldi.
Hogyha szembenézek az ördöggel, valami bajom lehet esetleg.
A Biblia azt mondja, hogy az Isten fia azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa.
Bármi áron és az ár a kereszt volt, a keresztfeszítés.
Miért érezte Isten annyira fontosnak, hogy az ördög minden munkája ellen menjen?
Uram adj nekünk itt megértést. Adj nekünk itt megértést.
Szeretném, hogyha elképzelnétek valamit.
Én tudom, milyen az, amikor az embert gyötöri az ördög.
Isten engem attól mentett meg, hogy be voltam zárva egy elmegyógyintézetbe reménytelenül egy életre.
Éjjel nappal jött a Sátán ellenem és gyötört mindenféle módokon.
Hogyha járjátok a városok utcáit, olyan embereket láttok, akiket gyötör a Sátán.
A fejlett világ legtöbb országában a fő oka, az emberek elhalálozásának a szívroham, a szívinfarktus.
Az emberek stresszben vannak a tulajdonaik miatt.
Feszültek azért, mert elveszthetnek valamit.
Az ördög gyötöri őket a gazdaság mindenféle fenyegetéseivel.
Az ördög gyötrő, kínozó. Ausztria is ezért szenved, mert a Sátán gyötöri.
Az a sok fiatal, aki a prostitúcióhoz, vagy a kábítószerhez folyamodik és nem boldog, azokat mind gyötöri az ördög. Nézzétek meg az arcukat, ahogy járnak az utcákon, mennyire tele vannak szomorúsággal és aggódással. Ahol nincs remény, ott az ördög gyötrését látjuk.
Ahol félnek az emberek valaminek az elvesztésétől, ott gyötöri őket az ördög.

A Biblia azt mondja, hogy a szeretet soha el nem fogy.
A szeretet mindent elvisel és nem múlhat el. Isten szeretet.
Szeretném, ha megértenétek valamit ezután valahányszor Ausztriára gondoltok.
Hány szülő van itt?
Képzeljétek el, hogy van egy gyönyörű lányotok, vagy egy kitűnő pompás fiatok és nagyon szeretitek ezt a gyermeketeket, teljes szívetekből. Ez a gyermek a szívetek kincse.
Hírtelen egyszer csak ott vagytok a házatokban.
Minden nyugodt, minden jó és a házon kívül valami zajt hallotok.
Kinéztek az ablakon, hogy megnézzétek mi történik.
Ott egy ember, aki gyilkos és megerőszakoló ember és néz be az ablakon.
Hírtelen látjátok, hogy a lányotok kinyitja az ajtót, mert megakarja nézni magának ezt a valakit.

Másodpercek alatt lecsap ez a megerőszakoló ember a lányotokra.
A szemetek láttára megerőszakolja a lányotokat és nem tehettek semmit ellene.

Képzeljétek el, hogy egy ilyen apa milyen összetört lehet, aki ilyet végignéz, egy ilyen jelenetet a szemei előtt.
Az egész életére kiható trauma lesz ez neki.

A mennyei Atya ezt a jelenetet látja élete minden másodpercében.
Éjjel, nappal.
Nappal és éjjel, óráról órára a szemei előtt.
Az érzékeny szíve előtt látja, hogy az ördög megerőszakolja a gyermekeit és megöli őket és elpusztítja a gyermekeit.
Napról-napra, óráról-órára, percről-percre, másodpercről-másodpercre ezt nézi végig az Atya.

Mikor János ott volt a kereszt lábánál. Tudjátok mindenki elmenekült, mert védte az életét, de János annyira szerette Jézust.
Jézus volt a legfontosabb neki.
A szívéhez Jézus volt a legközelebb minden ember közül.
Tudjátok, amikor szerettek, akkor nem bújtok el.
János azt mondta, hogy bármi áron, nem engedhetem, hogy az én szeretett Jézusom egyedül menjen a szenvedésbe.
A 3 Mária ugyanígy viselkedett.
Ott volt János a kereszt lábánál és látta, hogy ott a kereszten teljesen elpusztul az, akit ő annyira szeretett.
Az összes többi tanítvány hallott a keresztről, de János látta azt, akit szeretett.
Ott saját szemével látta, amikor Jézusba beverték a szögeket.

Az evangéliumában elmondja. Én ott voltam, mikor jöttek a római katonák és összetörték a másik két bűnöző lábszárcsontját.
De amikor az én Jézusomhoz értek, látták, hogy már meghalt és az egyikük fogta a dárdáját és átdöfte Jézus szívét! Én vagyok János, aki ezt látta.
Egész más dolog, amikor az ember hall valamiről és egész más, amikor saját szemeivel lát valamit. Jézus azt mondta, hogy láttatok engem, akkor láttátok az Atyát.
Minden ami Jézussal történt, az Atya szívével is megtörtént.
Az Atya nem csak így kívülállóként nézte a keresztre feszítést, mint egy közönség, hanem az Atya a Mennyben is megszenvedett minden sebet, amit Jézus megszenvedett.
Én vagyok János, aki ezt látta.
Aztán ő és másik 5 ember, összesen 6-an levették Jézus testét a keresztről. Szerintem János volt az, aki kivette a szögeket.
János a saját kezeivel érintette Jézus sebeit és a saját könnyeivel mosta Jézus sebeit.
A saját testével  fedte be Jézus testét.
Mivel megérintette azokat a sebeket, amelyek az irántam és az irántad való szeretet végső kifejezései.
Mivel János érintette ezeket a sebeket, megértett valamit.
Megértette, hogy az egyetlen dolog, ami enyhít az Atya fájdalmán, a szeretet.
Ezért ez János fő üzenete, hogy szeressétek egymást.
János annyira átélte ezt a fájdalmat.

Voltam Pathmosz szigetén 1999-ben és az Úr elragadott engem a Mennybe. Négy teljes napig ott voltam az Atya szívében. Abban a könyvemben, amiből azt hiszem ide is hoztunk pár példányt. „Mennyei helyeken ülve”- ez a címe. Ebben bőségesen beszélek erről az élményről.

Olyan volt, mintha Isten valahogy egy lénnyé olvasztott volna össze engem Jánossal.
Nem tudom, hogy magyarázzam ezt el, de olyan volt, minthogyha ott lettem volna, ahol Jézust keresztre feszítették. Mintha én lettem volna János.
Láttam, ahogy Jézus szívét átdöfik azzal a dárdával.
A Szent Szellemnek az ereje áthatott engem, bevitt engem az Atya szívébe.
Elkezdtem megérteni a bűn által okozott fájdalmat.
A bűn az nem csak egy rossz cselekedet, amit teszünk.
Minden bűn, amit elkövetnek a földön, olyan mint egy kés, ami belevág az Atya szívébe.
Az Atya szívében vannak kamrák, amelyekben csak sebeket lehet látni egymás hegyén hátán.
A sebeken belül is sebek vannak.
Csak ha áll ott az ember, annyira elviselhetetlen a fájdalom.
Az ember úgy érzi, mint az elektromos áram rázza az embert a sok fájdalom.
Elviselhetetlen az Atyának a fájdalma.
Emlékszem, hogy az Atya bevitt engem az Ő szívében a Szentek Szentjébe.
Ott is sebek voltak és ezek voltak a legrosszabb sebek, a legsúlyosabbak!
Felkiáltottam, hogy Atyám mi okozza ezeket a szörnyű sebeket a Te Szentek szentje részedben, a szívedben?!
Az Atyán lévő minden seb vérzett egyfolytában.
Azt mondta a Szent Szellem, hogy ezek a szeretett sebei.
Minden szeretet elleni bűn belehasít az Atya szívébe, a Szentek Szentjébe.
Ezek csak a sebek, amiket az a bűn okoz, hogy az Egyházban meghasonlások vannak és szakadások, amikor átkozzuk egymást és amikor rossz dolgokat mondunk egymás ellen.
Ezek okozzák ezeket a sebeket.
Azt mondta az Úr, az én népem érti a szeretetemet.
Aztán hallottam, ahogyan az Atya kiált a belsejében és azt mondta: „Menj és mond meg az Egyházamnak, hogy nem lehet szentségben élni az Én szeretetemen kívül.”

Mi nagyon sok hittétel és módszer segítségével akarunk szentté lenni, de nem értjük meg, hogy közben csak tépjük az Atya szívét.
Vannak az Ő szívében kamrák, ahol nagyon erősen hallható a nemzetek kiáltása.
Vannak ott részek, ahol éjjel és nappal lehet hallani mindazoknak a fiataloknak a kiáltását, akik éjjel és nappal meghalnak.
Azt mondja a Biblia, hogy az egész teremtett világ nyög és fohászkodik azért, hogy megnyilvánuljanak Isten fiai. Látom, hogy a keresztények, csak úgy közömbösen elmennek az utcán a koldusok és a prostituáltak mellett. Annyira elfoglalnak bennünket a Biblia tanulmányaink és a hittételeink.
Nincs időnk arra, hogy könyörületesek legyünk.
Nincs időnk az elveszett világ számára.
Mert az egyház túl elfoglalt a négy falán belül.
Hogyha abban a kiváltságban lenne részetek, hogy csak egyszer hallanátok a nemzetek nyögését, amit az atya egyfolytában hall.
Amikor az asszonyokat verik a férjeik.
Mindenféle bántalmazások, embertelenségek.
Amikor gyerekeket elhagynak, vagy pedig bántalmaznak a szüleik.
Tudjátok milyen szinten van a vérfertőzés világszinten?
Több, mint 70 % a családokban, amikor az apák bántalmazzák a gyerekeiket az egész világon.
Nem tudunk ezekről a dolgokról. Annyira elfoglalt minket a magunk kis világa.
Annyira védettek vagyunk ehhez.
Mexikóban 2 millió gyermek él a csatornákban a patkányokkal együtt.
A csatornákban kisbabákat esznek meg a patkányok és az Egyház közben hallelúját énekel.
Az Atya szíve össze van törve.
Hogyha hallanátok ott a kamrában, a szívében lévő egyik kamrában.
Hogyha hallanátok a több millió kisbaba sírását, amikor elabortálják őket, ahogy sikoltoznak!
Több millió kicsi hang! Istenhez kiáltanak, hogy had éljek, had éljek, had maradjak életben!
De az önzés megöli őket és a félelem.
A felelőtlenség megöli őket és mi hallelúját éneklünk közben és az életünk tele van programokkal.
Hogyha a szellemi harc miatt elvesztem az autómat, mi lesz?
A szellemi harcnak az oka az, hogy Jézus látta az Atya szenvedéseit és azt mondta.
Megteszek bármit amibe kerül, hogy ezt a szenvedést enyhítsem és visszahozzam neked a Te szeretteidet.
A szellemi harcot azért végezzük, mert ismerjük az Atyát.
A szeretet az egyetlen erő, ami rávehet minket arra, hogy bármely démonnal megharcoljunk.
Azért végzünk szellemi harcot, mert úgy szeretünk, ahogy az Atya.
Ó, Ana Mendez őrült, mert a hegyeken száll szembe a sátáni erőkkel.
De elmegyek a csatornákba is és bemegyek a dzsungelek mélyébe is, hogy a boszorkánydoktorokkal szembenézzek.
Elmegyek bárhová, ahová az Atya szeretete elvisz.
Mert hogyha életem minden napja felhasználható arra, hogy az atya fájdalma enyhüljön, akkor ezért akarok élni.

Aki szeret, az nem fél.
Mit jelent az, hogy a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet?
Ez olyan, minthogyha egy sebes sodrású folyót látnátok és ez a hatalmas folyam elárasztja a várost.
Viharok pusztítják a városokat.
Azt látjátok, hogy ebbe az áradatba egymás után esnek be a gyerekek.
A tökéletes szeretet azaz erő benned, ami rá vesz arra, hogy beugorj ebbe a vízbe.
Nem fontolgatod a veszélyeket, nem fontolgatod, hogy meghallhatsz ott a vízben.
A tökéletes szeretet utána megy annak a gyereknek, hogy megmentse.
Aki fél, az nem lett teljessé a szeretetben.
Ez az evangélium lényege és üzenete.
Téged és engem Isten kiválasztott arra, hogy az ördög munkáit lerontsuk és visszavigyük az embereket Istenhez. Nem nézhettek szembe az ördöggel, miközben mindeneteket véditek, mert akkor az ördög kötelékeiben élitek az életeteket.
Nagyon rossz híreim vannak a számotokra.
Az ördög gyűlöl titeket és hogyha kötelékben vagytok, a saját akaratotok miatt az ördög rabságában vagytok. Akkor ő elfog pusztítani mindeneteket, amitek van.
Az, hogy oltalmazó kerub, az csak egy név. Semmit nem véd igazából.
A Seregek Ura az egyetlen olyan Erőd, aki megvéd valamit.
A mi Urunk Jahve az egyetlen Úr, aki meg tudja állítani az árvizet.
Az egyetlen, akinek ereje van a halottakat feltámasztani, Jahve, a mi Atyánk. Ő a mi megerősített várunk.
Az ördög nem tud megvédeni titeket.
A saját erőtök és önzésetek sem védhet meg titeket.

Kinyitottátok már a szemeteket, hogy meglássátok, hogy az Egyházban lévő emberek hány százaléka beteg? Pénzügyi hiány van és feszültség.
Mert amíg az ördög kötelékében maradunk, ő elpusztít minket.
Azért jelent meg az Ember Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
Istennek a szíve irgalmas és szerető szív.
Isten szeretete, ami segít minket megállni a legvadabb démonok előtt is. Hogy vigyük azt, akit szeretünk.

Én teljes szívemmel szeretem a városomat.
Teljes szívemmel szeretem a nemzetemet.
Sokszor voltam a halál küszöbén.
Ott voltam Isten trónja előtt és sírtam a 40/70-es ablakért.
Azelőtt meg a 10/40-es ablakért.
A világ mindazon részein, ahová még nem jutott el az evangélium.
Ázsia és Afrika különböző pontjain.
Ott sírtam Isten előtt, mert 4 milliárd ember az ördög fogságában van.
Ott voltam Isten trónja előtt és kértem tőle ezeket az embereket.
Add oda nekem az ördög trónját, hogy lerontsuk, hogy ezek az emberek megszabadulhassanak.
Hallottam, hogy az Atya azt mondja: Mennyire akarod, hogy ezek az emberek üdvösséget nyerjenek?
Odaadnád értük az életedet?
Nagyon lelkesek tudunk lenni és mindenre igent mondunk és amikor az Atya azt mondja, hogy elküldelek erre a küldetésre, de nem szavatolom, hogy vissza fogsz jönni.
Ez történt, amikor az Úr a Mount Everestre hívott minket föl.
Tudom, milyen az, megölelni a gyerekeimet, tudni, hogy valószínűleg ez az utolsó puszi, amit adhatok nekik.
Mert tudtam a szívemben, hogy mit mondott nekem az Atya.
A gyerekek is nagyon megöleltek és mondták, hogy mama legyél szíves gyere vissza.
Tudom, hogy milyen ott lenni az Atya előtt, amikor azt kérdezi, hogy mi van akkor, ha ennek a sok embernek a megszabadítása azt jelenti, hogy elvehetem tőled az egyiket, a legszeretettebb emberek közül.
A korai Egyháznak nagyon sokszor mondta ezt Isten.
Nagyon sok vérrontásba került a világ megmentése.
Azt mondtam: Uram, bármibe kerül, de szabadítsd meg ezeket az embereket.
Nem tudom végignézni, hogy a szíved végignézi, ahogy az ördög gyötöri ezeket az embereket éjjel-nappal, másodpercről-másodpercre.
Ahogy Pál mondta, hogy a saját testemben hordozom azt, ami még hijja van Krisztus szenvedésének.
Azt mondtam: Igen Uram, elveheted a szeretteimet.
Ez nem buta prófécia.
Tudom, milyen ott lenni a Mennyben az Atya előtt.
Az Úr elvette az ikertestvéremet, azt, akit a legjobban szerettem ezen a világon.
Nincsen szorosabb kapcsolat, mint ami 2 egy petéjű iker között van.
Az emberek általában egymagukban születnek meg, de én nem egyedül születtem meg.
Egy petéjűek voltunk a nővéremmel együtt.
Még a gyerekeim sincsenek hozzám ennyire közel.
Láttam az Atyát, ahogy a szemembe nézett és azt mondta: Szükség van erre, hogy elvegyem.
Akkor is elmész?
Igen Uram.

ANA MENDEZ

Isten teremtette a világűrt és a galaxisokat.
Naprendszereket bolygókkal.
A mi naprendszerünk egy mikroszkópikus ponttá válik ha egy szomszédos galaktikából próbálnánk szemügyre venni.
Akkora lehet a föld Isten teremtett világában, mint egy homokszem az óceánok mélységében.
És a legszebb az egészben, hogy Isten megtalálja e homokszemet a galaktikák millióiban, megtalál téged is, ki e mákszemre születtél, neveden szólít és ismeri szíved minden kívánságát.
Hatalmas Istenünk van, emberi elme fel nem foghatja teljességét.

Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik..... Róma 1:20