foto1
Világvége Magazin (VVM)
foto1
Nemzetközi hírek
foto1
Magyarországgal kapcsolatos témák
foto1
Társadalmi problémák és megoldások
foto1
Pártatlan, független szerkesztőség
Napjainkban lejátszódó események. A végső időkkel foglalkozó cikkek, videók, találgatások, feltételezések, tények és jelenségek. Valós hírek a nagyvilágból. A te magazinod és hírportálod! A látogatók által beküldött anyagokat is leközöljük, ha azt fontosnak, valósnak vagy érdekesnek ítéljük meg. Eva777.com

E
Mózes I. könyve 11. fejezetének elbeszélése szerint Noé utódai, akik még mind egy nyelvet beszélték, Sineár földjére mentek és ott egy várost, meg egy tornyot akartak építeni, amelynek csúcsa az égig kellett volna hogy érjen. Isten azonban meghiúsította törekvésüket és megbüntette elbizakodottságukat azáltal, hogy összezavarta nyelveket, úgyhogy nem értették meg egymást és elszéledtek a földön..


Bábel tornya napjainkban
Azok az erők, amik az első Bábel tornyát próbálták felépíteni, még ma is aktívak.
Még ma is azon mesterkednek, hogyan juthatnának fel az Istenig  és hogyan ülhetnének be a trónusába.
Azt persze figyelmen kívül hagyják, hogy Isten nem azért Isten mert egy trónon ül.
Hanem azért mert Szent, Igaz, Igazságos és Mindenható.
Lucifer, aki fellázadt ellene, csak egy teremtmény, és csak egy helyen tud jelen lenni.
Hogy tudna egy ilyen korlátolt lény diadalmaskodni a Mindenhatón?
Persze próbálkozik, mert nincs más választása és evvel egyengeti az utat a pokol felé, saját magának, az angyaloknak, akiket átvert és a  követőinek, legyenek azok démonok vagy emberek.
A hitetés szellemét bocsájtotta a világra és emberek milliárdjait vezetett félre.
Ez visszatükröződik mindenhol, bármerre nézünk.
Világuralmi törekvések, rossz célra felhasznált technikai csodák, vallások diadala, emberi erőfeszítések dicsőítése.
Ezek mind erősségek Isten ismerete ellen.
Bábel tornyai, amik arra hivatottak, hogy felemelje az embert és Istennel egyenlővé tegye.

 

Dubai Kalifa Torony épület (818 méteres).
A világ legmagasabb épülete.
Pár évvel ezelőtt hatalmas villámcsapás érte.
Félóráig lehetett hallani a villámlás zúgását.
Rengeteg fotót készítettek a csapásról.Az Európai Unió Parlament épülete

a bábeli torony mintájára készült (Brueghel festménye alapján).

Az exodus útvonalát megerősítő felfedezést búvároknak köszönhetjük, akik korallal borított csontokat és harciszekér-maradványokat találtak az Aqaba-öbölben. Az isteni közbeavatkozás egyik legmegrázóbb leírását a Bibliában találjuk, amely a zsidók Egyiptomból való kijövetelét beszéli el.
Az, hogy az egész egyiptomi hadsereg ezt követően a Vörös-tenger vízébe fúlt, semmiképp sem nevezhető lényegtelen eseménynek, és ennek megerősítése tagadhatatlan bizonyíték arra, hogy a Biblia beszámolója valóban hiteles. Évek során számos búvár kutatta át a Szuezi öblöt tárgyi leletekért, hogy a bibliai történetet igazolja, de hiába. De ha pontosan követjük az exodusról szóló bibliai és történelmi feljegyzéseket, eljutunk Nuweibába, egy hosszú tengerparti sávhoz az Aqaba-öbölben, ahogyan azt Ron Wyatt fedezte fel 1978-ban.


vorostengeriatkeles
 A fáraó vízbe fúlt hadseregének harci eszközei a tengerfenéken


Többszöri merüléseket hajtottak végre 18 m-től 60 m-ig egy 2.5 kilométeres szakaszon, mely során a tengerfenéken széjjel heverő harciszekér-darabokat találtak. A leletek között találunk kerekeket, szekértörzset, ló és emberi csontokat. A búvárok rábukkantak egy roncsra is a Szaudi partokon, Nuweibával szemben.

1987 óta Ron Wyatt három darab négyküllős harciszekér-kereket talált. A korall nem telepszik meg az aranyon, ennél fogva a kerék formája tökéletesen kivehető, annak ellenére, hogy a burkolat belsejében levő fa már szétbomlott, így a szerkezet túl törékennyé vált az elszállításhoz.

További expedíciókat terveznek a mélyebb vizekben távirányítású kamerák és mini tengeralattjárók segítségével. (FENT: ARANYOZOTT HARCISZEKÉR-KERÉK, néma tanúja a zsidók 3,500 évvel ezelőtti csodálatos Vörös-tengeren való átkelésének. Fémdetektor segítségével lelték meg.)

Bal oldali kép: korallal benőtt harciszekér-kerék a szaúdi partokon, pontos mása azoknak, amit Tutankhamen sírjában találtak
Középső kép: megkövesedett csontok – számos ilyet találtak az átkelés helyén. A Stockholmi Egyetem Csonttani Intézete szerint ez egy emberi combcsont, egy 165-170 cm magas férfi jobb lábából. Teljesen megkövesedett, vagyis ásványokból és korallból áll, így nem lehet radiokarbonos vizsgálatnak alávetni, ennek ellenére minden bizonnyal az ókorból származik.
Harmadik kép: felfordult, korallal benőtt harciszekér-kerék és tengely. II Mózes 14:25, ’ És megállítá szekereik kerekeit és nehezen vonszoltatá azokat.’Salamon emlékoszlopának helyét mutató zászlójelzés

Amikor Ron Wyatt először járt Nuweibában, 1978-ban, a víz alatt rábukkant egy föníciai stílusú oszlopra. Sajnos a felirat elkopott már rajta, így hát egészen 1984-ig nem is sejthették, mekkora jelentőségű a felfedezés. Abban az évben a szemben levő szaúdi parton felfedeztek egy másik gránitoszlopot, mely pontosan ugyanúgy nézett ki, mint az első, csakhogy ezen a felirat sértetlen volt.
A föníciai betűk (óhéber) a következő szavakat adták: Miztraim (Egyiptom), Salamon, Edom, halál, fáraó, Mózes, Jehova, ami azt valószínűsíti, hogy Salamon király állíttatta ezeket az oszlopokat a tengeren való csodálatos átkelés emlékére. Szaúd-Arábia nem enged erre turistákat, s talán illetéktelen látogatóktól félve a szaúdi kormányzat azóta eltávolította ezt az oszlopot, helyére egy zászlójelzést állítva.


Milyen mély a víz?


Az Aqaba-öböl igen mély, egyes helyeken akár 1,600 méter is lehet. Még akkor is, ha a tenger kiszáradt, nehéz lehetett az átkelés, lévén a meder szélei nagyon meredekek. Mindazonáltal van egy rész, ahol az emberek és állatok könnyen leereszkedhettek, amennyiben a víz eltávozott onnan. Ez a vonal összeköti Nuweibát és a szemben levő szaúd-arábiai partot.

A mélységi feltárások során sima, enyhe lejtőt találtak a Nuweiba felőli oldalon, ami az öbölbe vezetett. Ez a sáv szinte egy ösvényként jelenik meg a merőműszeren és megerősíti a bibliai leírást, hogy ’Így szól az Úr, a ki a tengeren utat csinál, és a hatalmas vizeken ösvényt’ (Ézsaiás 43:16)
A Biblia írói számtalanszor utalnak a Vörös-tengeren való átkelés csodájára, hiszen ez egy olyan esemény volt, aminek nincs párja a történelemben. A héber próféták így írják le az átkelés helyén levő tengert: ’…a nagy mélység vizeit; a ki a tenger fenekét úttá változtatta…’, (Ézsaiás 51:10) Ismerve azt a bizonyos helyet, amire a bibliaírók utalnak, vajon milyen mélységről lehet szó? A távolság Nuweiba és a között a hely között, ahol a leleteket találták, körülbelül 18 kilométer.
E mentén a vonal mentén e legmélyebb pont 800 méter. Nem csoda, hogy a Biblia ihletett írói a hatalmas vizek kifejezést használták. És nem csoda, hogy egyetlen egyiptomi sem élte túl, amikor a víz összezárult felettük. (fent középen a NUWEIBAI TENGERPART, a hely, ahol az átkelést megkezdték)

Bal oldali kép: a szaúdi oldalon szintén található egy hasonló méretű öblös rész, ld. Hozzávetőleges útvonal.
Jobbra: az átkelés helyének mélységét mutató modellaz EXODUS ÚTVONALA – a valós átkelési út az Aqaba-öbölben


Hogy mi változtatta meg gyökeresen a látásomat az evangelizációval kapcsolatban? Egy dokumentumfilm. A Csendes-óceánon körülkerítettek egy hatalmas részt hálókkal, és elnevezték halfarmnak.Utána több tízkilométeres körzetből milliós halrajokat tereltek be a hatalmas karámba.Persze ezt ezek a halrajok nem akarták, keményen ellenálltak, mert megvolt a saját útvonaluk, és ösztönösen arra tartottak.A hal-cowboyok szonárokat helyeztek el a halrajok útvonalán, ami kényszerítette őket az útirányuk megváltoztatására. Minden egyes szonár (ez ultrahangokat ad ki, amit a halak nem bírnak elviselni) irányváltoztatásra kényszerítette a csapatot, mígnem a karám bejáratához jutottak, mely bezárult mögöttük, miután áthaladtak rajta.Emberek halászaivá teszlek benneteket - mondta Jézus.
Máté 1:17
Tehát nem pecázni megyünk, hanem halászni fogunk.

Az írás szerint az apostolok egyszer 153 halat fogtak, amikor Jézus utasításait követték.
János 21:6-11 ***** (bibliaidézetek legalul)Bizonyos tájékoztatások szerint 153 halcsalád létezik a Földön, és ez kapcsolódik ahhoz a parancsolathoz, hogy:
Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot MINDEN teremtésnek. Márk 16:15
Az apostolok saját elképzeléseik által való halászata nem eredményezett egyetlen halat sem, pedig ugyanazon a helyen voltak.

Tehát nem az a cél, hogy semmittevésben töltsük el az életünket.Hanem halászokat képezzünk ki (tanítványokat), akik kimennek a tengerre a halrajok közé, és befogják őket.Nem hanyagoljuk el Jézus parancsát hogy "MENJETEK, HIRDESSETEK, GYÓGYÍTSATOK, ŰZZETEK stb..."
Hanem felkeressük őket és odamegyünk hozzájuk.

A mikrofonokkal való evangelizálás akkor működik igazán, ha a berendezéseket és az erősítőket az emberek összecsődítésére használjuk.
Mert a mikrofonos evangelizáció működhet Afrikában, hiszen ott az egy szokatlan dolog.
Kint a pampán megjelenik egy hatalmas sátor, és a sivataglakók odaözönlenek.
És olyan élményben lesz részük, amit eddig nemigen tapasztaltak meg.
De Magyarországon más a helyzet.
Az ország hazugságban élt és él.
És ezt a hazugságot majdnem mindig mikrofonon keresztül juttatták el hozzájuk.Tévén, rádión, gyűléseken keresztül.
Tehát a mikrofon, mint szimbólum, negatív töltésű lett.
Kivételt képez itt a zene.
Erre özönlenek az emberek, mert abban szabadság van, tánc, éneklés.
Tehát a mikrofonos evangelizációs összejöveteleket jobb átszőni sok zenével, hogy a negatív kisugárzást leromboljuk.

Filmek.
Az utolsó években megjelent sok tucat keresztény film Magyarországon, pár ember önfeláldozó munkája által. Olyan anyagok jutottak be az országba, melyek eddig ki voltak rekesztve.


FILMNET7.COM

Mert keresztény filmek nemigen léteztek Magyarországon ezelőtt. Filmklubok tucatjai alakultak, pillanatok alatt. Mert nagy az éhség az evangélium iránt. Az emberek rossz körülmények között tengetik az életüket, és ilyenkor mindig nagy az éhség az evangélium iránt.

A kérdés persze az, hogy megkapják-e az üzenetet?
Hajlandóak vagyunk-e kimenni a tengerre és kivetni a hálónkat?
Hajlandóak vagyunk-e szonárokat kihelyezni a halrajok útjába (ez lehet szórólap, bizonyság, átmásolt videó stb...) és beterelni őket a karámba (ez lehet egy honlap, tele keresztény filmekkel, egy filmklub vagy egy gyülekezeti rendezvény)?
Vagy csak a partról akarunk kényelmesen pecázgatni.
Nekünk kell szeretni őket, annyira, hogy feladjuk az életünket, és az éjszakába is bemegyünk utánuk, vagy akár börtönökbe.
És nem csak ott horgászunk, ahol megszoktuk, hanem ott halászunk, ahova Jézus mutat, ott, ahova Jézus vezet.
Áldjon meg az Úr téged ebben.

Írta: KMA (Las), 2011**** Mikor pedig megszünt beszélni, monda Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra.
És felelvén Simon, monda néki: Mester, jóllehet az egész éjszaka fáradtunk, még sem fogtunk semmit: mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót.
És ezt megtévén, halaknak nagy sokaságát keríték be; szakadoz vala pedig az ő hálójuk.  Luk. 5:4,5,6

***** Ő pedig monda nékik: Vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda veték azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt.   
Szóla azért az a tanítvány, a kit Jézus szeret vala, Péternek: Az Úr van ott! Simon Péter azért, a mikor hallja vala, hogy ott van az Úr, magára vevé az ingét (mert mezítelen vala), és beveté magát a tengerbe.   
A többi tanítványok pedig a hajón menének (mert nem messze valának a parttól, hanem mintegy kétszáz singnyire), és vonszszák vala a hálót a halakkal.    
Mikor azért a partra szállának, látják, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér.   
Monda nékik Jézus: Hozzatok a halakból, a melyeket most fogtatok.   
Felszálla Simon Péter, és kivoná a hálót a partra, a mely tele volt nagy halakkal, százötvenhárommal; és noha ennyi vala, nem szakadozik vala a háló.  János 21:6-11

Forrás: Kma

Fölbecsülhetetlen kincs: megerősítik a Biblia állításait?
Mintegy 70 darab, bankkártya nagyságú fémkönyv került elő.
Régészek vizsgálják, s mindent elkövetnek annak érekében, hogy megmentsék ezt a tudomány szempontjából rendkívül nagy kincset.
A dokumentumok, melyeket 5 évvel ezelőtt találták meg, a kereszténység legkorábbi idejéből származnak.
Ugyanazon történeteket mondják el, melyeket – kicsit más szavakkal – a Biblia. Kutatók azt állítják, hogy ez a felfedezés a legnagyobb kereszténységet érintő felfedezés 1947 óta, amikor is a Holt-tengeri tekercseket megtalálták.
Már a vizsgálat első fázisaiban nyilvánvalóvá vált, hogy a könyvek a Kr. u. 1. századból származnak.
A kormeghatározás biztos, e legrégibb keresztény iratok még Pál apostol levelei előtt keletkeztek.
Az angol napilap, a Daly Malil adta tudtul a hírt 5 évvel ezelőtt, hogy Kelet-Jordánia egy elhagyott barlangjában találták meg e könyveket.
Erre a környékre menekültek a keresztények a jeruzsálemi templom Kr. u. 70-ben történt lerombolását követően.
A fémlapokon néhány centiméteres írások, különféle óhéber szimbólumok, képek és szavak találhatók, melyeket a keresztre feszített és feltámadt Krisztusra vonatkoztatnak.
Erről tudósít az amerikai Fox News is.Ezenkívül lehetséges, hogy ezek a könyvek annak az elveszett gyűjteménynek a részei, melyről a Biblia is nyilvánvalóan említést tesz.

Egy másik lehetőség, hogy ez a „Könyvek könyve” egyik legkorábbi szövegváltozata, amit addig egy gyűjteményből le tudtak fordítani. „Föl fogok menni.” (Föl fogok menni az Atyához. Föl fogok támadni.) – idézi az angol BBC TV adó azt a mondatot, mely egy menora, egy hát ágú gyertyatartó képe mellett található, ami a zsidóság egyik legfontosabb szimbóluma.
E szavak, melyek a kinyilatkoztatás könyvében is olvashatók, vonatkoztathatók az Úr föltámadására is.

 

 

Minden tizenéves konfrontálódik az ismerkedés jól ismert nehézségeivel, főleg ha a másik nem felé való közeledésről van szó.Vannak olyan fiatalok, akiknek ez könnyen megy, mert közvetlenségükkel szinte bármikor, bárhol és bármelyik pillanatban megszólíthatnak bárkit.
Viszont vannak olyanok, akiknek ez hatalmas nehézségeket okoz, és szinte traumaszerű állapotba esnek, ha a másik nem közelébe kerülnek.

Egy világi ember főleg testi életet él.
Ebben látja az élet értelmét, és nem lehet meggyőzni őt semmi más esetleges életformáról.
Eszünk, iszunk, alszunk, szeretkezünk és meghalunk.
És mindenki megpróbálja kihozni a lehetőségek adta maximumot az életéből.


Akinek csak a munka az élete, az valószínüleg munkamániás lesz, aki túlságosan szereti a kaját, az meghízhat, aki sokszor néz a pohár aljára, az iszákossá válhat, és aki  túlságosan szereti a szexet, nos.... abból kifejlődhet egy szexőrült vagy perverz ember.
Persze mivel az ember nemcsak testből áll, hanem lélekből és szellemből is, vannak az életnek magasabbrendű formái is, amit a testi ember sokszor csodálattal telve próbál megérteni.
A lelki életet is élő ember gazdagabb tapasztalatokkal rendelkezik a csak testi életre berendezkedett egyénnél.
A lelket tápláló dolgok az érzelmeinken keresztül jutnak el hozzánk.
Irodalmi alkotások, filmek, zenék és művészetek tudják igazán táplálni a lelkünket, mert teli vannak olyan érzelmekkel, amire a mi lelkünk is ki van éhezve (pl. szerelem, szeretet, elfogadás, öröm, megelégedés stb...).
A szellemünk viszont halott a Biblia szerint (amíg meg nem térünk, és ezt a döntést a megtérésre a lelkünkben hozzuk meg).
Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint... (efez. 2)

Tehát szellemünkben halottak voltunk (a megtérésünk előtt).
Ennek ellenére vannak olyan megtéretlen egyének, akik be tudnak lépni a szellemi világba is (jógik, fakírok stb...), mert megöldökölték a testüket a lelkükkel egyetemben, igaz, Istenhez nem jutottak el, mert erőfeszítések  által  oda nem lehet eljutni, csak a bárány (Jézus) vérén keresztül.

És most jön a lényeg:
az evangéliumhirdetés sem más, mint egyfajta ismerkedés a másik nemmel.
Hiszen az egyházat Jézus menyasszonyának hívják.


Aki megtér, lényegében Jézus menyasszonyává válik.
Tehát az evangéliumhirdetés nem más, mint Isten szerelmét hirdetni azok felé, akikbe Isten szerelmes (a bűnbe esett világ).
Lényegében ez nem jelent mást, mint átadni a mennyegzőre szóló meghívót.

Tehát nagyon fontos, hogyan közeledsz azokhoz, akiknek át szeretnéd adni a meghívót.
Mert a meghívót úgy kell átadnod, hogy azt komolyan vegyék, és el is jöjjenek az ünnepségre.
Nagyon fontos hogy téged is komolyan vegyenek, mint Jézus nagykövetét.
Akiben nincs előítélet, nem elfogult semmi iránt, nincsenek fenntartásai és mindenkit elfogad, úgy, ahogy van, bárki is álljon előtted.
Mert Isten sem tett senkivel kivételt, amikor feláldozta elsőszülött fiát a kereszten, hogy mindenkinek örök élete lehessen.

Mint ahogy egy világi tizenéves fiú közeledik a másik nem felé, a te helyzeted sem más.
Ismerkedést kell kezdeményezned.
Nem rikoltozhatsz messziről, hogy Isten szeret, térj meg, hanem oda kell menned (küldetésed van) és beszélgetést kell kezdeményezned.


Meg kell ismerned a kiszemelt személy legfőbb érdeklődési területeit, hogy kialakulhasson köztetek egy egészséges párbeszéd.
A párbeszéd alatt fel kell ismerned azokat a magaslatokat, amik Isten ismerete ellen emeltettek a szóban forgó személy életében, és le kell tudnod rombolni azokat (az igével).
Be kell tudnod mutatni az Isten Királyságát is, hiszen Isten Királysága nem szavakból áll, hanem erő és hatalom.
Be kell tudnod mutatni azt, hogy aki téged küldött, az a mindenség Ura.

Nézzünk egy példát az Igéből:
A leányzó pedig felette szép ábrázatú vala; szűz, és férfi még nem ismeré őt, és aláméne a forrásra, és megtölté vedrét, és feljöve. Akkor a szolga eleibe futamodék és monda: Kérlek, adj innom nékem egy kevés vizet a te vedredből. Az pedig monda: Igyál uram! és sietve leereszté a vedret az ő kezére, és inni ada néki.

És minekutána eleget adott néki innia, monda: A te tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak. És sietett és kiüríté vedrét a vályúba és ismét elfuta a forrásra meríteni, és meríte mind az ő tevéinek. Az ember pedig álmélkodva néz vala reá, és veszteg hallgat vala, tudni akarván: vajjon szerencséssé teszi-é az Úr az ő útját, vagy nem. És lőn, mikor a tevék már eleget ittak, elővett az ember egy aranyfüggőt, a melynek súlya fél siklus, és két karperecet, a melynek súlya tíz arany.


És monda: Kinek a leánya vagy te? kérlek mondd meg nékem: van-é a te atyádnak házában hálásra való helyünk? Az pedig felele néki: Bethuél leánya vagyok a Milkha fiáé, a kit ő Nákhornak szűlt. Azt is mondá: Szalma is, abrak is bőven van minálunk, és hálásra való hely is van. Meghajtá azért magát az ember, és imádá az Urat. (Mózes I. könyve 24. rész)

Ha be tudod mutatni Jézus szeretetét és dicsőségét, ha el tudod mondani Jézus csodálatos tetteit, hogy nemcsak meghalt értünk, hanem fel is támadt, és ennek a halálnak/feltámadásnak mi is részesei lettünk, hogy lényegében ugyanaz az örökségünk van, mint Jézusnak (Isten fiai vagyunk és örök életünk van), szinte nincs olyan "leányzó", aki nem hajtaná meg a fejét az előtt, aki küldött téged.

A probléma viszont általában az, hogy már az első lépésben elszúrunk mindent.
A tizenéves már az első mondatával el tudja szúrni a helyzetet, amint egy leányzó felé közeledik, barátkozási vagy ismerkedési szándékból.
Ha ez több alkalommal ismétlődik meg, gátlások és szorongások léphetnek az előtérbe.
Pontosan az ellenkezője a közvetlenségnek, amire oly nagy szükség lenne!


Mi a megoldás?
Minden esetben a bibliai példák követése.
Jelen esetben a szolga, aki Rebeka felé közeledett (sok más is van).
A legjobb közeledési módszer megnyitni a másikat.

Ez általában egy mondat: valamit mondasz neki, mutatsz neki vagy kérdezel tőle.
Adsz neki egy jól sikerült szórólapot, és felteszel egy kérdést a témával kapcsolatban.
Vagy rátérsz akár a lényegre: beszélhetnék veled a hitről? Az örök életről? Jézusról, aki bennem él és téged is határtalanul szeret?

Ilyen egyszerű lenne? -kérdezed most.
Igen, ilyen egyszerű.
Lényegében akkor működik igazán, ha ilyen gyermekien egyszerű tudsz maradni.
Gyermekinek lenni a szívünkben az igaz áldás.
Mert ilyeneké az Isten országa (Luk. 18:16).


Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is: De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)  És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. (Efez. 2)


Írta: KMA, 2011, Július 17.